headerpos: 9517
 
 
  Estonian Journal of Archaeology

ISSN 1736-7484 (electronic)  ISSN 1406-2933 (print)

Published since 1997

Estonian Journal of Archaeology

ISSN 1736-7484 (electronic)  ISSN 1406-2933 (print)

Published since 1997

Publisher
Journal Information
» Editorial Policy
» Editorial Board
» Abstractring/Indexing
Guidelines for Authors
» For Authors
» Instructions to Authors
» Copyright Form
Guidelines for Reviewers
» For Reviewers
» Review Form
Subscription Information
Internet Links
Support and Contact
List of Issues
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
Vol. 14, Issue 2
Vol. 14, Issue 1
» 2009
» 2008
» 2007
» Back Issues
» Back issues (full texts)
  in Google
Publisher
» Other Journals
» Staff

OTEPÄÄ LINNUSE HÄVIMISDAATUMIST; pp. 79–89

(Full article in PDF format)


Authors

Ain Mäesalu

Abstract

On antud ülevaade, miks autor hakkas 1980. aastate keskel toetama hüpoteesi Otepää kesk­aegse linnuse hävimisest 1396. aastal. Ühtlasi on kriitiliselt vaetud mõningaid Jaak Mälli siinses ajakirjanumbris esitatud seisukohti. Lisaks on välja pakutud uus hüpotees Otepää kivi­linnuse hävinguaja kohta.

References

Alttoa , K. 1999. Otepää piiskopilinnus. (Eesti Arhitektuur , 4.) Valgus , Tallinn , 131–132.

 Aluve , K. 1993. Eesti keskaegsed linnused. Valgus , Tallinn.

Arbusow , L. 1913. Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert. Dritter Nachtrag. Mitau.

Brotze , J. C. 2006. Estonica. Estopol OÜ , Tallinn.

Busse , K. H. 1852. Die Burg Odenpäh und ihre frühere Bedeutung. – Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv- , Ehst- und Kurlands. Bd. 6. Riga , 323–354.

Friedenthal , M. 2008. Tallinna Linnaarhiivi Tractatus moralis de oculo. (Dissertationes Theologiae Universitatis Tartuensis , 13.)Tartu Ülikooli Kirjastus , Tartu.

Gernet , A. 1896. Verfassungsgeschichte des Bisthums Dorpat bis zur Ausbildung der Landstände. Reval. 

Girgensohn , P. 1906. Die Inkorporationspolitik des Deutschen Ordens in Livland 1378–1397. Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv- , Est- und Kurlands , XX: 1 , 323–354.

LGU I = Livländische Güterurkunden (aus den Jahren 1207–1500). Bd. I. Hrsg. von H. V. Bruiningk & N. Busch. Riga , 1908.

LUB V = Liv- , Esth- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F. G. v. Bunge. Bd. V. Riga , 1867.

Löwis of Menar , K. 1922. Burgenlexiconfür Alt-Livland. Riga.

Motzki , A. 1921.Livonica aus dem Suplikenregistern von Avignon (1342 Okt. 11 – 1366 Mai 9). (Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. Hrsg. von der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga. Bd. XXI , Heft 2.) Riga.

Mäesalu , A. 1983. = Мяэсалу А. K вопросу истории поселений в Отепя. – TATÜ , 32: 4 , 337–339.

Mäesalu , A. 1984. = Мяэсалу А. Форбург городища Отепя . – TATÜ , 33: 4 , 363–366.

Mäesalu , A. 1987. Otepää keskaegse linnuse lõpp. – ÜTÜ humanitaar- , täppis- ja loodusteaduste­alase konverentsi teesid. Ajalugu. Tartu , 3–4.

Mäesalu , A. 1989a. Kas Otepää püss on üks maailma vanimaid käsitulirelvi? – Kleio , 1 , 26–30.

Mäesalu , A. 1989b. Otepää linnuse nooleotsad ajalooliste seoste ja sündmuste kajastajatena. – Allikaõpetuslikke uurimusi. (Eesti ajaloo küsimusi , XI. Tartu Ülikooli Toimetised , 851.) Tartu , 27–46.

Mäesalu , A. 1991. Otepää linnuse ammunooleotsad. – Arheoloogiline kogumik. Toim V. Lang & L. Jaanits. (MT , 1.) Tallinn , 163–181.

Mäesalu , A. 1995. 12.–14. sajandi kaitserüüd Otepää linnuse leidude põhjal. – Eesti arheoloogia historiograafilisi , teoreetilisi ja kultuuriajaloolisi aspekte. Toim V. Lang. (MT , 3.) Tallinn , 326–359.

Neumann , A. 1934. Eesti lossid: kronoloogia ja plaanitüübid. Magistritöö. Tartu. Käsikiri Tartu Ülikooli raamatukogus.

PL = Псковские летописи , II. Полное собрание русских летописей. Том V.Москва , 2000.

Prints , O. 1962. Otepää piiskopilinnuse varemete 1960. a. konserveerimistööde aruanne. Tallinn. Käsikiri Eesti Muinsuskaitseameti arhiivis.

Russow , E. 2006. Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.–17. sajandil. Tallinn.

Saadre , O. 1955. = Саадре О. Некоторые результаты раскопок городища Отепя. – Тезисы докладов на объединенной конференции по археологии , этнографии и антропологии Прибалтики. Москва , 36–38.

Saadre , O. 1966.Otepää varasemast ajaloost. – Otepää. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 26.–30. juu­nini 1966. a. Ettekannete lühikokkuvõtted. Tallinn , 45–50.

Tuulse , A. 1942.Die Burgen in Estland und Lettland. (Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft , XXXIII.) Dorpater Estnischer Verlag , Tartu.
 
Back

Current Issue: Vol. 23, Issue 1, 2019
Publishing schedule:
No. 1: 20 June
No. 2: 20 December