headerpos: 9515
 
 
 

Acta Historica Tallinnensia

ISSN 1736-7476 (electronic)  ISSN 1406-2925 (print) 

Published since 1997

Acta Historica Tallinnensia

ISSN 1736-7476 (electronic)  ISSN 1406-2925 (print) 

Published since 1997
Publisher
Ajakirjast
» Ajalugu
» Toimetuskolleegium
Autorile
» Autorijuhend
» Instructions to Authors
Retsensendile
» Retsenseerimise vorm
» Review Form
Tellimine
Kontakt
Ilmunud numbrid
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» Varem ilmunud
» Back issues (full texts)
  in Google
Kirjastus
» Teised ajakirjad
» Töötajad

Autorijuhend

Üldnõuded
Ajakirjas Acta Historica Tallinnensia avaldatakse erialaseid varem ilmumata eelretsenseeritud teaduslikke artikleid eesti, inglise ja saksa keeles. Artikkel peab olema kirjutatud korrektses keeles ja vormistatud vastavalt juhendile. Käsikirjale tuleb lisada andmed autori(te) kohta: töökoht või asutus, kus uurimus on valminud, selle täpne postiaadress, autori telefon, e-posti aadress.
Käsikirja soovitav maht, kui tekst on kahekordse reavahega, k.a joonealused viited, resümee, tabelid, illustratsioonid, on 30 lehekülge.
Käsikirja põhitekstile peab olema lisatud annotatsioon artikli keeles (maksimaalselt 250 sõna) ja võõrkeelne resümee (1 lehekülg), mis sisaldab töö eesmärki ja põhitulemusi.

Käsikirja esitamine
Käsikiri tuleb esitada paberkandjal ja elektrooniliselt, tekst lehe ühel küljel kahekordse reavahega, leheküljed nummerdatud. Väljatrükk ja failid peavad olema vastavuses. Sobiv arvutiprogramm on Microsoft Word (laiendiga doc või rtf).

Tabelid, joonised
Arvutil vormistatud tabelid ja joonised esitatakse koos tekstiga formaadis üks ühele. Arvutijoonis peab olema trükitud laserprinteril ja elektroonilises versioonis salvestatud koostamisprogrammis (laiendiga tiff, eps, bmp, xcl või cdr). Fotod, eelistatavalt must-valged, võivad olla ühes eksemplaris. Skaneeritud fotod esitada tiff failidena resolutsiooniga vähemalt 300 dpi. Joonkujutiste resolutsioon peab olema vahemikus 600 dpi kuni 1200 dpi. Illustratsioonide ja fotode tagaküljele tuleb märkida nende järjekorranumber, autori nimi ja artikli pealkiri. Vajaduse korral märkida ka ülemise ja alumise serva asukoht. Tekstis näidata jooniste soovitav asukoht. Värviillustratsioone on võimalik trükkida autori kulul. Kõik värvilised illustratsioonid peavad olema salvestatud CMYK formaadis resolutsiooniga vähemalt 300 dpi. Tekst, tabelid ja joonised ei tohi üksteist korrata.

Viited
Kirjandusele viidatakse joonealuste viidetega, mis on nummerdatud läbi kogu töö. Kirjandusandmed tuleb anda järgmiselt.

Monograafiate puhul: autori(te) perekonnanimi ja initsiaalid, raamatu pealkiri, sari-väljaannetel sarja nimetus ja köite number sulgudes, ilmumiskoht (kohad), kirjastus, ilmumisaasta, viidatud leheküljed.

Karjahärm, T., Sirk, V. Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850-1917. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, 1997, 223-226.

Loorits, O. Eesti rahvausundi maailmavaade. (Elav teadus, 12.) Eesti Kirjanduse Selts, Tartu, 1932, 26-231

Kogumikus ilmunud artiklite puhul: autori(te) perekonnanimi ja initsiaalid, artikli pealkiri, mõttekriips, kogumiku pealkiri, lühend Toim või Ed, kogumiku toimetaja(te) initsiaalid ja perekonnanimi, kirjastus, ilmumiskoht (kohad), ilmumisaasta, viidatud leheküljed.

Ruutsoo, R. Euroopa Liit ja Eesti julgeolek. - Rmt: Eesti Euroopa Liidu lävepakul. Koost ja toim R. Ruutsoo, A. Kirch. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, 1998, 23.

Ajakirjades ilmunud artiklite puhul: autori(te) perekonnanimi ja initsiaalid, artikli pealkiri, mõttekriips, ajakirja nimetus, ilmumisaasta, number, viidatud leheküljed.

Jansen, E. Rahvuslusest ja rahvusriikide sünni eeldustest Baltimail. - Akadeemia, 1994, 11, 2243-2261.

Jutumärkides tsitaadi korral märkida täpne leheküljenumber, mitte kirjutise kõiki lehekülgi.

Arhiivimaterjalide puhul: dokumendi nimetus, arhiiv (välisarhiividel ka asukoht), fond (lühend f), nimistu (n), säilik (s), leht (l).

Politseivalitsuse direktori otsus 18.6.1935. Eesti Riigiarhiiv, f 949, n 1, s 5, l 85.
Tambek Warmale 1.2.1944. Baltiska arkivet, Stockholm, Warma, 23.

Sama allika kordumisel kasutada lühendatud kirjet:

Karjahärm, T., Sirk, V. Eesti haritlaskonna kujunemine, 276.

Korrektuur
Autorile saadetakse tavaliselt üks korrektuur, mille trükivigade parandus tuleb teha selgelt ja üldtunnustatud korrektuurimärke kasutades; teksti parandamine ja muutmine selles faasis pole enam lubatud.

Separaadid
Tasulisi separaate (minimaalselt 10 eksemplari) saab autor tellida ajakirja toimetusest hiljemalt artikli korrektuuri ajal.

Current Issue: Vol. 21, Issue 1, 2015
Ilmumise aeg:
Nr. 1: 20. detsember